7. SPOLEČENSKÁ ATRAKTIVITA

Kdo ví nejvíc?

Výzkumem atraktivnosti se dnes zabývá kromě jiných i evoluční psychologie. Ta zkoumá jednotlivé odlišnosti napříč dějinami i napříč různými kulturami a etniky, snaží se najít jejich společné prvky a předpovědět budoucí vývoj. Představy atraktivních mužů se neliší tak výrazně jako představy atraktivních žen. U žen se poměrně hodně mění ideální výška, váha a velikost ňader. Neatraktivní znaky jsou na rozdíl od těch pozitivních poměrně neměnné. Patří sem především obezita nebo naopak zjevná podvýživa. Mezi další viditelné vnější tělesné znaky neatraktivnosti můžeme zařadit například zkažené zuby, sinalou kůži a slepené vlasy.

Po čem muži touží

Muži na rozdíl od žen přikládají tělesné přitažlivosti mnohem větší váhu. Ve svojí partnerce hledají matku svých dětí, takže je pro ně důležitá schopnost reprodukce. Tato zjištění přesně potvrzují hypotézy evoluční psychologie. Muži se při výběru partnerky soustředí hlavně na vzhled, zatímco ženy berou v potaz i povahu a sociální postavení muže. Základním ukazatelem ženské přitažlivosti je věk. A to nezávisle na době nebo kultuře. Mladost souvisí s větší pravděpodobností úspěšné reprodukční aktivity. Například již středověcí panovníci si vybírali partnerky takové, aby „jim daly syna". Dalším ukazatelem je tvar těla. Poměrně časově i kulturně stálý je především poměr velikosti pasu a boků (neboli WHR – waist-hip-ratio). Obecně platí, že čím je poměr menší, tím je žena přitažlivější. Například Marylin Monroe, či Twiggy mají WHR v rozmezí 0,65 až 0,7. Příliš vyhublé ženy nejsou atraktivní, protože by mohly mít problémy při porodu. To stejné platí i o příliš obézních ženách. Současný trend vyhublosti nesouvisí ani tak s rodinným životem, jako spíš se společenským statutem. Krásné, mladé partnerky jsou pro některé vysoce postavené muže další „známkou úspěšnosti". Z celé postavy se pak muži zaměřují především na obličej, kde ve většině kultur považují za atraktivní velké oči, malý nos a malou bradu.

Atraktivita není vše

Pokud nesplňujete výše uvedené znaky atraktivnosti, vůbec nezoufejte. I když většina lidí připisuje atraktivním jedincům další pozitivní vlastnosti, jako větší oblíbenost, sebevědomí, štěstí, není žádné pravidlo, že je tomu skutečně tak. Tento fenomén, předpokládat u hezkých lidí dobré vlastnosti a u těch méně hezkých naopak ty špatné, se nazývá pozitivní stereotyp tělesné přitažlivosti. Je to tendence připisovat krásným lidem pozitivní vlastnosti a těm méně atraktivním ty negativní. Na závěr bych ještě chtěla podotknout, že v partnerském vztahu se velice často uplatňuje jakási spravedlnost, kdy se navzájem přitahují lidé podobně atraktivní. Není tudíž pravda, že neatraktivní lidé mají menší pravděpodobnost nalézt partnera. Neatraktivní lidé mají pouze menší pravděpodobnost najít si výrazně atraktivnějšího partnera, než jsou oni sami.

Atraktivita
studiem atraktivity se zabývá sociální psychologie

Vymezení pojmu
přímo se podílí na vzniku, trvání a kvalitě vztahu
můžeme ji vymezit jako ocenění jiné osoby mající pozitivní či negativní směr a hloubku emocionální vazby (intenzitu)
atraktivita může nabývat i významu atraktivity skupiny pro jedince a naopak
J. L. Moreno - sociometrická metoda měřící stupeň přitažlivosti či odpudivosti členů skupiny, znázornění sociogramem
interpersonální atraktivita je osobní a fyzická (Slaměník):
osobní atraktivita - zahrnuje osobnostní rysy, názory, hodnoty, přesvědčení...
fyzická atraktivita - tedy vzhled, ovlivňuje podstatnou měrou navázání vztahů, výška a váha, rysy obličeje, oblečení, líčení atd., historické, kulturní i interindividuální rozdíly

lidé si podle výzkumů volí jedince se srovnatelnou atraktivitou a to jak osobní tak i fyzickou
proč vede fyzická atraktivita k tendenci navazovat známost?
pravděpodobně pro získání sociální odměny v podobě uznání a obdivu, které se může člověku dostat, když je ve společnosti spatřen s hezkou osobou opačného pohlaví
ačkoli k tomu není objektivní důvod, jsou hezcí lidé považováni za inteligentní, úspěšné, sociabilní, příjemné, šťastné, sexuálně přitažlivé, nezávislé...
další podmínky interpersonální přitažlivosti:
osobnostní faktory
fyzická blízkost
kulturní a sociální faktory
podobnost a komplementarita
vzájemná náklonnost
vnímaná omylnost
Fyzická blízkost
je předpokladem pro uplatnění ostatních podmínek interpersonální přitažlivosti
seznamujeme se s lidmi, kteří se pohybují v našem okolí (se kterými se stýkáme nejčastěji)
Podobnost a komplementarita
další významné faktory při vzniku vztahu
matching phenomenon - fenomén odpovídající úrovně = utváření vztahu mezi partnery na základě přibližně stejné úrovně atraktivity
je tradicí, že se velký význam připisuje podobnosti názorů morálních, etických, politických, náboženských, životních postojů atd.
postojová blízkost tvoří základ pro vznik těsnějšího přátelského vztahu, důležitá hlavně v počátku vztahu, Newcombe zjistil, že čím větší rozsah postojů je souhlasně přijímán, tím těsnější a stabilnější je interpersonální vztah
podobnost vlastností, schopností a potřeb:
osobnostní podobnost má pro utváření vztahů větší vliv, než protikladné osobnostní vlastnosti
přesto ale dominantní + submisivní nebo extravertní + introvertní jedinec mohou vytvořit harmonický vztah
hypotéza komplementárních potřeb (R. F. Winch) - své osobní nedostatky napravujeme výběrem partnera, který je v těchto oblastech naopak silný
Vzájemná náklonnost
máme rádi lidi, kteří mají rádi nás
E. Aronson - nejsme nejvíce přitahováni k lidem, kteří jsou nám jednoznačně nakloněni, ale k těm, kteří nám zprvu nakloněni nebyli, ale postupně jsme si získali jejich náklonnost
Vnímaná omylnost (percieved fallibility)
chyby a omyly druhých nám ukazují, že jsme jen lidé a nejsme neomylní
u úspěšných lidí nám tento fakt učinit tyto lidi bližší a sympatičtější
záleží na sebeúctě pozorovatelů, zda jedinec, který se dopustil omylu v jejich očích stoupne nebo klesne
lidé s extrémní sebeúctou (vysokou i nízkou) nemají rádi "nešikovné" lidi

Teorie atraktivity
Teorie rovnováhy - F. Heider
je koncipována pod vlivem Lewinovy teorie pole
základem je kognitivní struktura se třemi objekty a jejich vzájemnými vztahy
v triádě vzniká několik kombinací vztahů, jejich charakter určuje stav rovnováhy či nerovnováhy
obecně platí, že rovnováha je prožívána příjemně, nerovnováha nepříjemně
podle Slaměníka mohou nastat tři stavy:
rovnovážný stav - dva lidé se mají rádi a mají společný názor na nějaký třetí subjekt
narušená rovnováha - stav, kdy dva lidé se mají rádi, ale rozcházejí se v názoru na diskutovaný objekt
nerovnováha - stav, kdy lidé nejsou spojeni těsným vztahem, a tudíž souhlas a nesouhlas názorů na nějaký objekt není důležitý
Model emocionálního posílení - D. Byrne
základním předpokladem je, že atraktivitu posilují ti, kteří nás odměňují především emocionálně pozitivními reakcemi
atraktivita je výsledkem odměn, které získáváme od druhých lidí za své chování a názory
odměnou může být:
pozitivní emocionální reakce (pochvala, ocenění a uznání, pomoc v nouzi, starostlivost a péče, ochota naslouchat, pochopení atd.)
materiální odměny (darování peněz, věci)
Byrne se opírá o Festingera a jeho teorii sociálního srovnávání
teorie odměny později vydala dva principy a sice princip rovnosti a princip minimaxu:
princip minimaxu - naší snahou je minimalizovat náklady, tedy to co do vztahu vkládáme, a maximalizovat zisky, když vztah nabízí více odměn, než vyžaduje ocenění, budeme se snažit v něm pokračovat
princip rovnosti - je založen na srovnání vkladů obou partnerů, pokud jsou vklady na obou stranách vyrovnány, bude vztah harmonický, pokud ne, pak ten, kdo vkládá více se bude cítit nespokojen
model emocionálního posílení zahrnuje také jakékoliv posílení spojené s odměnou plynoucí z interpersonálního vztahu

Teorie podobnosti konstruktů - Kelly
přitažlivost závisí na podobnosti konstruktů (interpretací světa)
souvisí s názorovou a postojovou podobností

Abbott, Sebastian[editovat | editovat zdroj]
Další možnou příčinou preferování fyzicky atraktivních lidí může být tradiční stereotyp „co je hezké, to je dobré". Hezké děti bývají považovány za více inteligentní a úspěšné než jejich méně atraktivní vrstevníci. Stejně tak atraktivní dospělí jsou považováni za šťastnější, úspěšné, přívětivější. A jsou takoví skutečně? Abbott a Sebastian zjistili, že pro některé vlastnosti to pravda je: atraktivní lidé mívají více sebedůvěry, jsou úspěšnější v sociálních interakcích. Otázkou ovšem je, zda to není důsledek právě příznivějšího hodnocení, kterého se jim z okolí dostává, díky tomu, že jsou atraktivní.

Pokud cítíte, že to s vašim vztahem a sebevědomím není úplně v pořádku, můžeme vám nabídnout DIAGNOSTIKU SEXUÁLNÍ ATRAKTIVITY.

Obsahem diagnostiky je statický grafický rozbor osobního vzhledu, čelních a bočních pohledů a video rozbory základních verbálních a neverbálních projevů. Hlavním úkolem a cílem diagnostiky je vyhodnotit sociální interakci na jednotlivé typy mužů. Na základě výsledků si můžete následně vybrat některý z našich specializovaných výukových programů, který bude zaměřený na nápravu a odstranění nalezených nebo vytypovaných nedostatků.

DALŠÍ KAPITOLA: VÍTE PO JAKÉM TYPU ŽENY TOUŽÍ MUŽI DOOPRAVDY?

Pokud cítíte, že to s vašim vztahem a sebevědomím není úplně v pořádku, můžeme vám nabídnout DIAGNOSTIKU SEXUÁLNÍ ATRAKTIVITY.

Obsahem diagnostiky je statický grafický rozbor osobního vzhledu, čelních a bočních pohledů a video rozbory základních verbálních a neverbálních projevů. Hlavním úkolem a cílem diagnostiky je vyhodnotit sociální interakci na jednotlivé typy mužů. Na základě výsledků si můžete následně vybrat některý z našich specializovaných výukových programů, který bude zaměřený na nápravu a odstranění nalezených nebo vytypovaných nedostatků.

DALŠÍ KAPITOLA: VÍTE PO JAKÉM TYPU ŽENY TOUŽÍ MUŽI DOOPRAVD